Igazgatói pályázat

Közép-Pesti Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi Tagintézménye

Igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08.16 – 2025.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja és ellenőrzi a szakmai munkát és koordinálja a tagintézmény mindennapi működését. Felelős a tagintézményi nyilvántartásokért, eleget tesz a tagintézmény adatközlési kötelezettségének. Ellenőrzési és értékelési feladatokat lát el. Részt vesz a döntések előkészítésében. Figyelemmel kíséri a tagintézmény működését meghatározó jogszabályokat. Felelős a tagintézmény továbbképzési programjáért. Ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, pszichológus, gyógypedagógus, konduktor vagy gyógytestnevelő tanár szakképzettség, továbbá pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására létesített pedagógus munkakörben szerzett, legalább ötéves szakmai gyakorlat,
 •         pszichológus megbízása esetén klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola-, neurópszichológiai vagy tanácsadó szakpszichológiai szakvizsga, gyógypedagógus és gyógytestnevelő tanár esetében pedagógus-szakvizsga,
 •         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
 •         magas szintű vezetői kompetenciák, a nyolc pedagógiai szakszolgálati szakterületre vonatkozó ismeret,
 •         jártasság az elektronikus statisztikai és nyilvántartórendszerek kezelésében,
 •         büntetlen előélet,
 •         cselekvőképesség,
 •         pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg létesített pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         vezetés terén szerzett tapasztalat,
 •         munkaügyi, közigazgatási tájékozottság,
 •         együttműködési készség, rugalmasság, precizitás, nagy teherbírás, jó kommunikációs készség,
 •         kreativitás, nyitottság, empátia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
 •         az álláshely betöltéséhez szükséges szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
 •         a pályázó szakmailag és szervezetileg önálló pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó intézményben, intézményegységben szerzett legalább 3 éves vezetői, vagy pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására létesített pedagógus munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör feltüntetésével),
 •         90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 •         a pályázó szakmai önéletrajza,
 •         a pályázó eredeti aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
 •         a pályázó eredeti aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
 •         Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gombos Miklósné nyújt, a +36-30-656-5682 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1149 Budapest, Mogyoródi út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/198/03158-1/2020 , valamint a beosztás megnevezését: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi Tagintézménye – Igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Közép-Pesti Tankerületi Központ igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         intézmény honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá “PÁLYÁZAT-Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi Tagintézménye igazgatói beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kozeppest honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.